Uudised

VABADUS JA VASTUTUS: kas vaktsineerimata inimest saab töölt lahti lasta?

Ants Nõmper, vandeadvokaat, 14. mai 2021 10:42

75 KOMMENTAARI

h
28. mai 2021 19:29
https://www.err.ee/1608227080/ulle-madise-inimesi-rumalaks-pidada-on-nii-ebaeetiline-kui-ulbe Saan kooskõlas tööinspektsiooni selgitustega öelda: kui tööandja soovib, et kõik tema töötajad oleks vaktsineeritud pelgalt sellepärast, et ta ei taha neile võimaliku haigestumise või isolatsioonimineku korral otsida asendajaid ja nendele maksta ja siis veel maksta sellele, kes isolatsiooni läks – siis see ei ole vabaduse printsiibiga ilmselt ühitatav.
a
28. mai 2021 19:29
Aga hoolekande- või tervishoiuasutuses… Inimene töötab kohas, kus tal tõenäoliselt ei ole võimalik kasutada nii jõulisi isikukaitsevahendid, mis tõesti seda viirust kinni hoiavad, aga tal võib olla kiire sekkumisvajadus, näiteks kunstlikku hingamist teha või enneaegse vastsündinuga toimetada või väga raske immuunpuudulikkusega inimest ravida. Seal on tõenäoliselt tervishoiuasutusel põhjendused [vaktsineerimise nõudmiseks] olemas.
h
23. mai 2021 20:12
https://www.err.ee/1608186592/luik-tamme-ja-sipilov-solidaarsus-ja-kohustuslik-vaktsineerimine Euroopa Inimõiguste Kohtu kontroll vaktsineerimisega kaasnevate piirangute üle on üsna piiratud ning riikidel on siseriiklikult lai otsustusvabadus. Küll võib kohtu otsusest järeldada, et dilemmas eraelu puutumatuse ja ühiskondliku tervisekaitse vahel võib tasakaal kalduda viimase poole. Vaktsineerimisel COVID-19 vastu on kaalul mitte üksnes inimeste tervis, vaid ka sotsiaalmajanduslikud huvid.
l
lisa/ 23. mai 2021 20:12
https://objektiiv.ee/euroopa-noukogu-covid-19-vastu-vaktsineerimist-ei-tohi-teha-kohustuslikuks/ Euroopa Nõukogu võttis 2021. aasta 27. jaanuaril vastu otsuse, millega keelati liikmesriikidel Covid-19 viiruse vastu vaktsineerimise kohustuslikuks muutmine ja vaktsineerimisepõhine ahistamine.
p
20. mai 2021 20:10
pealinn.ee/2021/05/20/mis-ohud-tooks-kaasa-tasuline-korgharidus-ja-millal-loppeb-ravivigade-peitmine/ Kui inimene saab mõne ravivea tõttu kannatada, saaks ta hüvitise kindlustuselt, mitte ei käiks kohut, et tõestada enda õigust medasutusega vaieldes. Teisalt võtab patsiendikindlustus ka arstidelt pinget maha, sest tahtmatuid vigu võib alati juhtuda ja mõistagi ei tahaks keegi selle tõttu kohtupinki sattuda. Nüüd saab aga kahju saanud patsient esitada avalduse kindlustusseltsile, kes pärast asja uurimist otsustab, kas hüvitamiseks leidub alus. Ravivigu ei saa enam nii lihtsalt varjata.
h
20. mai 2021 18:47
https://www.telegram.ee/eesti/andmekaitse-inspektsioon-praeguses-kaoses-ei-tohi-ununeda-meie-oigused-ja-vabadused Lähikontaktseid saab välja selgitada ja puudutatud inimestega ühendust võtta ainult Terviseamet! Omaalgatuslikku nõiajahti ei peaks pidama ei tööandjad, lasteaiad, korteriühistud ega muud isikud. Kui tööandjad vahendavad vaktsineerimisnimekirjade koostamist, siis on oluline märkida, et nad ei või mingil juhul koguda andmeid, kes ei soovi vaktsineerimist, sealhulgas nõuda neilt põhjuste esitamist. Vaktsineerimise üle otsustamine on iga isiku vaba valik.
k
20. mai 2021 20:11
Ka maskikandmise kontrolli osas ei ole õigust koguda diagnoose, vaid oluline on arsti kinnitus, et isik ei saa tervislikel põhjustel maski kanda. Andmekaitse Inspektsioonile teadaolevalt on osad arstid vastavaid tõendeid inimeste palvel ka välja andnud.
s
sõpruskond/ 20. mai 2021 18:42
https://www.patsiendid.ee/ Eesti Patsientide Liit https://podcast.kuku.postimees.ee/saated/patsiendiminutid/ http://www.transparency.ee/cm/autorid/kadri-tammepuu Arstides süveneb mure selle pärast, keda ja mil määral nad ravida võivad, kartmata sattuda kohtu ette korruptsioonivastase seaduse vastu eksimises süüdistatuna.
m
Miks avalik meedia vastuolusid ei kontrolli?/ 19. mai 2021 09:34
Aga levitab küll. Väited vaktsiinidest on nii vastukäivad, et tekib küsimus, mis õigusega/alusel inimesi lahti lastaks???
k
Kas see lõputu õudus saab juba ükskord ?Maailm on hulluks läunud./ 15. mai 2021 17:35
k
kodanik/ 15. mai 2021 16:07
Tööle võtmisel tuleb nõuda vaktsineerimis passi, kui ei siis tööle ei võeta. Meditsiin, koolid, lasteaiad olgu töötajad vaktsineeritud muidu anda kinga.

t
töökeskkonnavolinik/ 15. mai 2021 13:20
https://www.tooelu.ee/et/tootajale/tookeskkond/tookeskkonna-korraldus/tervisekontroll Töötervishoiuarsti poolt läbiviidava tervisekontrolli eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja töötingimuste sobivust töötajale ning diagnoosida tööst põhjustatud haigestumised ja kutsehaigestumised. Vähetähtis ei ole ka tervisekontrolli teine eesmärk, milleks on avastada võimalikult vara niisugused tervisehäired, mis võivad olla pärit töökeskkonnast.
l
lisa/ 15. mai 2021 14:19
Kuna võlaõiguslike lepingutega (töövõtu–ja käsundusleping) teenuse osutajad valivad töötervishoiuteenuse osutaja ja tasuvad teenuse eest ise, siis toimub siin klassikaline arsti - patsiendi suhe. See on nii ka juhi - ja relvalubade jne tervisetõendite taotlemise korral.
l
lisa2/ 15. mai 2021 14:20
Aga töölepinguga töötaja puhul valib töötervishoiuteenuse osutaja ja sõlmib temaga lepingu tööandja, kes ka tasub teenuse eest. Sellisel juhul on arst sisuliselt patsiendi käperdaja, et mitte öelda enamat! See toob kaasa ka rida probleeme töötaja eriliiksete (delikaatsete) isikuandmete konfidentsiaalsusega, sest keegi ei tea, mida arst ja töötaja tööandja lisaks eravestluses räägivad. Ka töölepinguga töötaja peab saama valida töötervishoiuteenuse osutajat.
9. juuni 2021 19:15
riigiteataja.ee/akt/117072018003?dbNotReadOnly=true Lisad: 1; 2 riigiteataja.ee/akt/104012019011 § 65.Isikuandmete töötlemise põhimõtete rikkumine (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 artiklis 5 sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtete rikkumise eest, samuti nimetatud määruse artiklites 5–7 ja 9 sätestatud andmesubjekti nõusoleku andmise korra rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 20 000 000 eurot. (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 20 000 000 eurot, jne.
h
9. juuni 2021 19:16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel on põhiõigus. Euroopa Liidu põhiõiguste harta („harta“) artikli 8 lõikes 1 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu („ELi toimimise leping“) artikli 16 lõikes 1 on sätestatud, et igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele.
a
Andmekaitse? / 14. mai 2021 23:41
Kustkohast teab tööandja, kas töötaja on vaktsineeritud või mitte? Tal ei ole õigust küsidagi! Ja inimene ei pea üldse suud lahti tegema. Isegi kui lähed reisile- ei anna sellest teada ja ongi kogu lugu! Vabal ajal võib teha mida tahes!
k
15. mai 2021 09:49
Kõik sõltub töökohast. Näiteks medtöötajad, toitlustajad, igat liiki klienditeenindajad, päästeametnikud, politseinikud, vanglaametnikud jne peavad olema vaktsineeritud. Kui tervis on nii kehv, et vaktsiini ei kannata, siis tuleb otsida teine töökoht. Aga ka koristajad ja kojamehed peavad olema vaktsineeritud, sest puutuvad kokku nakkusohtliku prahiga. Aga nakkushaiguste suhtes läbitakse tervisekontroll ka töötervishoiu raames. Töölepinguga töötaja tervisekontrolli eest tasub tööandja, võlaõiguslike lepingute korral aga töövõtja ise. Nõukogude ajal oli sellistel töötajatel sanitaarraamat.
V
:))) ta näeb sind portaalist/ 15. mai 2021 10:02
Vaktsineeritavat patsienti on hea just nurga tagant pildistada! https://tervis.ohtuleht.ee/1031996/pane-aeg-kinni-tanasest-oodatakse-vaktsineerima-koiki-riskiruhma-inimesi-ja-ule-65aastaseid https://www.delfi.ee/artikkel/93287911/fotod-tartu-vaktsineerimiskeskuses-saavad-susti-juba-ka-50-aastased#!dgs=dgsee-267715:Fj0lgYOFqoV9ElnTYORaGK https://tervis.postimees.ee/7236531/eestis-on-vaktsineerimisi-tehtud-323-287-inimesele-vabu-aegu-on-2700 https://tervis.ohtuleht.ee/1033383/50aastastele-ja-vanematele-on-vaktsineerimisaegu-vabalt-saada
r
repliigi korras/ 15. mai 2021 18:09
https://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/kusimus-vastus Kas tohin jagada teistele sünnipäevapeol tehtud pilti? Kui on kavas pildistada eesmärgiga seda pilti teistega jagada, siis tuleb arvestada, et kõigil pildile jäävatel inimestel on õigus privaatsusele. See aga tähendab ühtlasi, et inimene peab saama võimaluse loobuda pildil olemisest. Kui pilt jõuab juba sotsiaalmeediasse, hakkab see elama oma elu, mida sina ei kontrolli.
v
varia/ 14. mai 2021 19:35
Nõukogude ajal oli nii, et kui inimesel oli süüfilis või tripper ja ta andis selle haiguse oma diagnoosi teades edasi, siis tuli kuni viieks aastaks vangi minna. Sund oli ka tuberkuloosi korral. Kes ei ravinud ennast, see pandi kinnisesse haiglasse. https://www.haigekassa.ee/kontaktpunkt/patsientide-oigused-ja-kaebevoimalused/patsientide-oigused http://arhiiv.pohjarannik.ee/article.php?sid=5096 Tahtevastane ravi puudutab eelkõige tuberkuloosi.
t
14. mai 2021 19:31
Tahad reisida, tuleb vaktsineerida, sest mõni riik ei luba vaktsineerimata turiste sissegi. https://pealinn.ee/2021/04/30/reisivaktsineerimine-kuhu-reisides-peaks-end-vaktsineerima/
m
Mammu/ 15. mai 2021 12:02
Päris nii see ei ole. Reisida saavad ka vaktsineerimata inimesed, lihtsalt neil peab 72 tundi enne reisi tehtud negatiivne testitulemus olema. On palju inimesi, kelle jaoks on vaktsineerimine vastunäidustatud ja sel juhul reisimise mittelubamine oleks diskrimineerimine, mille eest võib ka kohtusse minna.
l
15. mai 2021 17:29
Lõunamaadesse reisimisel tuleb end vaktsineerida näiteks Zika, kollapalaviku ja Dengue vastu. Euroopas levivad leetrid.
h
14. mai 2021 19:18
https://www.aripaev.ee/uudised/2007/05/15/pildistamine-avalikus-kohas-nouab-reeglite-tundmist Avalikus kohas ei tohi pildistada inimesi, kes pole avaliku elu tegelased, neilt on vaja luba. Kuid ka avaliku elu tegelastel on oma privaatelu ja eraterritooriumil pilti tehes on vaja nendegi nõusolekut. Asjade pildistamisele avalikus kohas seadusest tulenevaid piiranguid pole. Inimest võib fotografeerida, kui ta on sellega nõus või kui võib eeldada tema nõusolekut. Vaikimisi annab inimene selleks nõusoleku avalike ürituste korral, kui on teada, et üritust meedias kajastatakse.
l
lisa/ 14. mai 2021 19:20
Tervishoiuteenuse osutamine ei ole avalik üritus. Arsti kabinet, protseduuride tuba, kabiin jne ei ole avalik koht. Ja enamus vaktsineeritavaid ei ole ka avaliku elu tegelased. Seega pole fotograafidel ja ajakirjanikel mingit asja tervishoiuteenuse osutamise juurde. Isegi meditsiinitudengite ja residentide osalemiseks peab olema patsiendi kirjalik nõusolek. Selles valdkonnas teostavad järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon ja Terviseamet. ERR peavad mõistagi midagi salvestama ajaloo jaoks.
l
lisa/ 14. mai 2021 20:49
Võlaõigusseadus § 765 “Kõrvalise isiku juuresolek tervishoiuteenuse osutamisel on lubatud üksnes patsiendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui tervishoiuteenuse osutamine kõrvalise isiku juuresolekuta ei ole võimalik, patsiendi nõusolekut ei ole võimalik küsida ja tervishoiuteenuse osutamata jätmine ohustaks oluliselt patsiendi tervist.
m
meenutaja/ 14. mai 2021 19:12
https://et.wikipedia.org/wiki/Nürnbergi_kohtuprotsess_kuritegudes_osalenud_arstide_vastu
p
14. mai 2021 18:59
postimees.ee/7243791/ministeerium-ei-toeta-sundvaktsineerimise-lisamist-karistusseadustikku Sotsiaalministeerium ei toeta sundvaktsineerimise lisamist KarS-i, kuna leiab, et seal juba on sellised süüteokoosseisud, mis katavad ka isiku sunniviisilise tervishoiuteenuse osutamise olukorra. Põhiseadus. § 20. Igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele. Vabaduse võib võtta ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras: 5) nakkushaige, vaimuhaige, alkohooliku või narkomaani kinnipidamiseks, kui ta on endale või teistele ohtlik;
k
kuusnurk/ 14. mai 2021 18:51
https://www.ohtuleht.ee/1032553/ajateenija-kaitsevagi-ei-hooli-meie-tervisest-koroonaajal Kahjuks staabi- ja sidepataljon juba detsembris neid nõudeid ignoreeris ja võitlejaid ei isoleeritud nõuetekohaselt, vaid neile anti selga helkurvestid ja öeldi teistele võitlejatele, et neist tuleb eemale hoida. Väljaõppes osalesid need võitlejad edasi ja paljud neist haigestusid ka koroonasse.

h
14. mai 2021 18:48
https://www.patsiendid.ee/
g
Geena/ 14. mai 2021 17:45
Tööandja organiseerigu tööjuures vaksineerimine,siis räägime edasi.
i
ida-virumaa teema/ 15. mai 2021 17:33
Raske on mõista Ida-Virumaa eakaid, kes vaktsineerimisest keelduvad, seda enam, et AstraZeneca vaktsiin on nende ihaldatud Sputnikuga väga sarnane, lihtsalt Sputniku kohta on veel liiga vähe informatsiooni. https://www.eesti.ca/ida-virumaa-ootab-sputniku-vaktsiini/article58234 Pildil ka riskigruppi kuuluv patsient.
o
oleneb siis/ 14. mai 2021 17:23
Kas pime autojuht on normaalne transpordis?
a
15. mai 2021 17:31
Autojuhid läbivad tervisekontrolli vastavalt vanusele kas 10 või 5 aastase vahega.
h
Huvitav/ 14. mai 2021 16:25
Anda hüvesid?? Diskrimineerimine on ka karistatav!
t
Tööandja/ 14. mai 2021 16:16
olge mureta, küll need vaktsineeritud lähevad ise varsti töölt ära.Kui õnnestub peale vaktsiini kiiremas korras südamestimulaator saada on teil vedanud kui ei võib lõppeda kurvalt.
t
Testid/ 14. mai 2021 16:12
Kui ei taha vaksineerida siis töötaja peaks käima 3 korda nädalas testis.
n
naine/ 14. mai 2021 16:10
to 12. 27 Vaktsineeritud võivad kanda v covid viirust kuid tema edasi antud viiruse määr on märksa nõrgem kui vaktsineerimata isikul.
l
Loomulikult.../ 14. mai 2021 16:07
Otse kohe need vaksineerimata lahti lasta!

k
külli/ 14. mai 2021 15:55
Tahaks väga teada millises töökohas on küsitud arstitõendit ,et ma põe mõnd suguhaigust ja mis puutub vaktsineerimisse siis see ei garanteri kellelgi, et nad ei haigestu uuesti ja samuti kannavad nad pisikuid edasi, nii et ma ei saa aru miks siis vaktsineerimata inimesele laskub suurem vastutus seda enam inimene kes on vaktsineerimata oskab end paremini kaitseda kui vaktsineeritud kellel ei ole ohutunnet.
k
15. mai 2021 09:54
Kui töötad med.asutuses või toitlustuses, siis toimub töötervishoiu raames kontroll nakkushaiguste suhtes.
l
lugemisoskusega/ 14. mai 2021 15:17
"Kiirabi on põhjendanud veenvalt, miks muud abinõud ei ole piisavad ning arvestanud ka sellega, et vaktsiinid on kättesaadavad ja mittevaktsineerimiseks ei ole meditsiinilisi vastunäidustusi." Kiirabii juht vöiks teada, et EU-s pole ühtegi vaktsiini "heaks kiidetud" -- on antud ajutine piiratud kasutusluba, kuna vaktsiinidele vajaliku heaksiidu prodseduri pole ajaliselt mitte kui ühegil tootjal olund vöimalus teostada. Löpetagam see ebaprofessionaalne jutt - VAKTSIIN COVID-19 vastu ei ole kättesaadav. Eksperimetaalse ajutise ja piiratud kasutusloga vedelik on kättesaadav.
h
14. mai 2021 17:38
https://www.telegram.ee/eesti/mida-teha-kui-tooandja-survestab-vaktsineerima
k
Kui/ 14. mai 2021 14:03
olen firma omanik,siis otsustan mina,kas peab ilmtingimata vaktsineeritud olema või ei pea!Ja kui leian,et vaktsineerimine hoiab ära mingid hullemad jamad,siis peab seda tegema,tahavad töötajad,või lendavad tänavale.Algul tuleb loomulikult heaga proovida!
T
ei võta ju tööle inimest, kes põeb süüfilist või gonorröad, sügelisi või kellel on paeluss/ 14. mai 2021 14:53
Toitlustusse, haiglatesse jne.
n
Nagu mats/ 14. mai 2021 16:27
Eriti ülbe jutt - lendavad tänavale. Sellise ülemuse juurest läheks juba ise ära ja hakaku tööle st.ise endale raha teenima.
k
15. mai 2021 09:56
Kui oled restorani omanik, siis on see põhjendatud.
t
14. mai 2021 13:39
Tööandja võiks ju oma vaktsineerimata töötajad ära kindlustada, igaühe vähemalt 2 miljonile eurole.
n
Nii on... / 14. mai 2021 13:34
Vaktsineerimata inimestel soovitan ise lahkuda vaktsineeritute seltskonnast.. Need kõige hullemad levitajad.
j
Järjekordne/ 14. mai 2021 13:58
jupijumal, kes põrkaks igaühe peale!
m
14. mai 2021 18:54
Mupo kontrollis Tehnikaülikooli peatuses Nõmme suunal bussis nr 33 maskide kandmist. Ühele 20. aastasele noorikule, kes maski ei kandnud pakuti maski, see aga keeldus, teatades, et tema ei saa seda kanda. Mupo töötaja kadus uksest välja ja oligi kõik. Samas Nõmme 80. aastased vanaprouad suutsid kõik maski kanda, ilmselt läks mõni koduukseni mask ees. Tekib küsimus, milleks siis üldse nõue maske kanda. Kindlasti on olemas inimesi, kes maski ei suuda kanda. Aga ka neid, kes vaktsiine ei talu. Nendel on siis vaba voli nakatuda ja nakkust teistele edasi anda. Mida nendega peale hakata?
p
15. mai 2021 13:25
pealinn.ee/2021/05/12/riigikogu-vottis-vastu-nakkushaiguste-ennetamise-ja-torje-seaduse/ Kui seni kehtinud seaduse kohaselt sai väärteo korras karistada karantiinireeglite rikkumise eest, siis uue seadusega luuakse võimalus inimesi vastutusele võtta ka siis, kui nad on rikkunud valitsuse või Terviseameti kehtestatud nõudeid, näiteks maskikandmise kohustust või liikumisvabaduse või ürituste korraldamise piiranguid. Nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamise nõuete rikkumise eest saab karistada rahatrahviga kuni 100 trahviühikut ehk 400€, juriidilist isikut rahatrahviga kuni 13 000€.
i
irw/ 14. mai 2021 13:26
Jälle üks võimalus töötajaid kiusata.
k
K/ 14. mai 2021 13:24
See on julm survestamine osalemaks trombiloteriis. Laste esimeste katsete tagajärjed USAs on aga veel kurvemad ning 2 juba surnud kel ei ole kaasuvaid haigusi ja üks intensiivis. Pildid olid ka.

k
Kristiina./ 14. mai 2021 13:22
See on julm survestamine osalemaks trombiloteriis. Laste esimeste katsete tagajärjed USAs on aga veel kurvemad ning 2 juba surnud kel ei ole kaasuvaid haigusi ja üks intensiivis. Pildid olid ka.
T
!/ 14. mai 2021 15:24
Trombiloteriis osaled ka haigestudes ja "võiduvõimalus" on seal pisut suurem, lisaks veel muud "boonused", mida haigestumine võib kaasa tuua.
k
kahtlaselt/ 14. mai 2021 13:18
on hakanud surema tuntud inimesed aga millesse ei öelda.varem oli ikka kas oli insult või infarkt aga nüüd midagi ei öelda.Täpselt nagu kondiitri puhul.Algul oli et peale vaktsiini siis aga oli lehest see osa kustutatud.Kaua käib meil selline valetamine.Selliseid surmasid on meil kindlasti rohkem
s
14. mai 2021 13:57
Seda ütles juba kuulus Dean Reed ammu , et kapitalistlikul ajakirjandusel pole aususega mingit pistmist , raha määrab jutu sisu .
h
14. mai 2021 17:34
https://www.postimees.ee/7247683/haiglas-koroonahaigusse-jaanud-77-aastane-naine-suri-vaktsiinist-hoolimata?utm_campaign=7247683&utm_medium=banner&utm_source=mail.ee
t
14. mai 2021 13:04
Täna oli postimehes lugu, kus vaktsineeritud proua suri viirusesse.Räägiks asjast. Lõpetaks jama ära.
l
14. mai 2021 13:03
Lahti lasta ehk ei või. Aga mõnitada ja alandada annab ikka. Oled vaktsineerimata, kanna maski. Oled vaktsineerimata tee kuristamistesti. Oled vaktsineerimata, ära lähedale tule jne. jne. jne
j
just vastupidi/ 14. mai 2021 19:55
oled vaktsineeritud,ära mulle lähedale tule. Need vaktsineeritud kõige suuremad nakatajad,kuna mõtlevad,et on viirusevabad.Vaksineerimata hoiab ikka distantsi,mõeldes oma ohutusele. Taevas hoitku, mõnitada ja alandada-kas oled alles teismeeas koolipinki nühkiv nooruk ,Tõiskasvanu peaks ikka tunduvalt targem olema
u
Uurige, milliste haiguste korral ei tohi üldse vaktsineerida kaasaarvatud antikehade omanikud./ 14. mai 2021 12:50
Nõudke tööandjalt kirjalikku paberit, et ta võtab vastutuse tagajärgede eest.
h
14. mai 2021 17:40
https://www.telegram.ee/eesti/mida-teha-kui-tooandja-survestab-vaktsineerima
p
Peter/ 14. mai 2021 12:11
Kui nüüd rääkida vastutusest, siis kas asutuse juht, kes sunnib oma töötajaid vaktsineerima ja vaktsineeritu sureb või saab mõne raske tervisekahjustuse peale vaktsineerimist, maksab selle inimese lähedastele kompensatsiooni? Teiseks. Vaktsineerimist (või vaktsineeritust) võib nõuda tööleasuvale inimesele ühe eeldusena tööle saamiseks, aga mitte peale 10-aastast töösuhet, sest sellist nõudmist ju inimese töölevõtmisel ei olnud? Nii võib järgmiseks tulla ka nõudmine hakata suitsetama (solidaarsusest teiste vastu) või värvida oma juuksed pruuniks. Keeldumise korral lihtsalt vallandatakse?
V
****/ 14. mai 2021 12:05
Vaktsineerimine ei takista nakatumist. Vaktsineeritud inimene (väidetavalt) põeb haigust kergemalt, kuid nakatuda võib ta sellegipoolest (nagu näiteks hiljuti trobikond vaktsineeritud vanakesi ühes hooldekodus) ja kui ta on nakatunud, võib ta haigust väga "kenasti" edasi levitada. Meil üritatakse jätta mulje, justkui vaktsineerimata inimene on teistele ohtlik. Ei ole. Vaktsineerimisega saab kaitsta ennast, mitte teisi.
a
Arvamus/ 14. mai 2021 11:56
Vaktsineerimine kaitseb inimest haigestumisest, kuid inimene võib ikka haiguse kandja ja levitaja olla.
k
14. mai 2021 19:22
Kuigi väidetakse, et vaktsiin kaitseb koroona puhul surma eest, siis iga kord nii ei lähe. Üks näide on Tallinnast, kus 77-aastane naine haigestus peale Pfizeri vaktsiiniga vaktsineerimist. https://lounaeestlane.ee/kole-lugu-vanainimene-jai-parast-vaktsineerimist-eestis-haigeks-viidi-haiglasse-seal-ilmselt-nakatus-koroonaga-ja-suri/

n
naine/ 14. mai 2021 11:47
Õige, kuid ütleme, et vastutab aga ennekõike peab vaktsiinist loobuja ise võtma enda peale selle vastutuse. Teadlikult. See ei aita kui ütleme, et ta vastutab, kui ta isesellest aru ei saa, et vastutab.
t
to naine!/ 14. mai 2021 12:27
Vastutabki! Aga võtame nüüd teistpidi: Ka vaktsineeritu vastutab, viiruse edasikandmise eest! Sest vaktsineeritu ei tea samamoodi vaktsineerimata isikuga, kas ta on edasikandja või ei. Me ei pea ühtesid rohkem süüdistama kui teisi. Vot see "ennekõike" kehtib tegelikult kõigile! Ära ürita palli vaid ühte väravasse lüüa, vastasmängija teab ka mängureegleid!
r
riigikogu/ 14. mai 2021 11:31
ise käib vist perearsti juures. Nemad nii haiged et arstid ei soovita vaktsineerida aga rahval käib kõik nagu konveieril, pole kellegi asi kas oled haige või terve.Pärast sured koroonasse mingi kaasuva haigusega
n
Niion/ 14. mai 2021 10:59
Jah, jutuks kõik hea. Leidub arste, kes patsiendi ravis omavolitsevad, lisades juurde üleliigset ravi. Juhul kui sellega tekitatakse inimesele eluaegne tervisekahjustus, teevad arsti kolleegid kõik selleks, et lugu kinni mätsida ja patsient ära lollitada. Ikka selleks, et vastutama ei peaks. Aastaid hiljem kui patsient targemaks saanud ja asjadesse selgust saanud, teatatakse et asi on uurimiseks juba liiga vana ja vea teinud arsti kriminaalvastutusele enam võtta ei saa. Kurjategijast meditsiini töötaja pääses karistusest.
o
Onu/ 14. mai 2021 10:04
Üks vastuolu ajab teist taga. Vaktsineerimine ei aita levikut peatada. Millest me räägime?
p
Pall kipub/ 14. mai 2021 09:50
ikka ainult ühe värava poole kalduma. Kuidas teavad targad, et vaktsineerimata inimene on kehvema immuunsusega kui vaktsineeritu? Milliste mõõtmistega seda välja uurida? Mõni elab tervislikult ja ei haigestu, on niigi tugeva immuunsusega. Teine samas võib kergelt haigestuda. Siiani pole ükski professor ega advokaat seda lahti seletanud. Ka see jutt kaldub ikka vaktsineerimise propaganda poole minema.