Uudised

Eriarstiabile tehtud kulutusi saab nüüdsest jälgida interaktiivselt 

Silja Paavle, 2. detsember 2016 09:52
Graafik haigekassa koduleheküljel.Foto: Ekraanitõmmis
Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus on koostöös Eesti Haigekassaga avaldanud interaktiivse graafiku, kus on võimalik vaadata Eesti ravikindlustatud inimeste kulusid eriarstiabile  soo, vanuse ja haigusgruppide lõikes.

Interaktiivse graafiku aluseks on 6,5 miljonit haigekassa eriarstiabi raviarvet 2013.-2014. aastast grupeerituna patsiendi vanuse, soo ja põhidiagnoosi kaupa. Haigusjuhtude keskmise arvu ja kulude leidmisel on arvesse võetud Eesti rahvastiku soo ja vanuselist jaotust. Selleks, et üksikjuhtumid ei oleks graafikult tuvastatavad, eemaldati andmestikust mõningad arved, mis üldsummasid ja proportsioone siiski märkimisväärselt ei muuda. Lähiajal lisanduvad graafikusse ka 2015. ja 2016. aasta andmed.

Samal teemal

“Kindlustatutele osutatud tervishoiuteenuste andmete analüüsi avalikustamine suurendab tervishoiusüsteemi läbipaistvust, mis on üks meie prioriteete. Loodud graafik näitab selgelt, et suurem osa kõigist eriarstiabi kuludest tehakse juba praegu vanemaealiste patsientide raviks. Arvestades, et praegune Eesti tervishoiu rahastus sõltub peamiselt tööhõivel põhinevast rahastamisest ning vaadates tendentsi, et meie elanikkond vananeb järgnevate aastakümnete jooksul veelgi ja tööealisi inimesi jääb järjest vähemaks, on selliste süvaanalüüside teostamine oluliseks toeks tervishoiusüsteemi rahastuse ja jätkusuutlikkuse diskussioonides,” ütles haigekassa finantsjuhtimise osakonna juhataja Pille Banhard.

Interaktiivne graafik annab ülevaate nii eriarstiabi tervishoiukulude üldpildist kui võimaldab uurida täpsemalt mõnda huvipakkuvat diagnoosikategooriat. Eriarstiabi kuludes, mis moodustavad 80% tervishoiuteenuste eelarvest, domineerivad ootuspäraselt kulutused vanemaealiste raviks. Näiteks, kui kõikide 40-aastaste eesti inimeste eriarstiabikulud on alla 5 miljoni euro, siis 65-aastaste puhul on see juba üle kahe korra suurem. Ning kui 45-aastase Eesti elaniku keskmine kulu Eesti riigile aastas on alla 300 euro, siis 50-aastase puhul on see juba 350 ning 60-aastase puhul 550 eurot.

Graafik võimaldab võrrelda kulutusi meestele ja naistele. Nii ilmneb näiteks, et kui keskmiselt kulub ühe 78-aastase eestimaalase raviks 1000 eurot aastas, siis samas vanuses mehe raviks kulub keskmiselt märkimisväärselt rohkem - ligi 1300 eurot, samas kui keskmiselt ühe naise ravile kulub alla 900 euro aastas. Keskmised kulud ühe mehe kohta on naiste vastavast näitajast suuremad paljudes diagnoosikategooriates, teiste hulgas on oluline vahe vereringeelundite haiguste ja kasvajate ravikuludes. Need kaks on kõige kulukamad diagnoosikategooriad - 2014. aastal kulus vereringeelundite haiguste raviks haigekassal 93 miljonit ja kasvajate raviks 61 miljonit eurot.

“Sellised konkreetsed võrreldavad numbrid panevad oma tervise üle juba varakult mõtlema, sest on näha, et haigused ja tervisega seotud kulutused ei taba inimesi alles vanas eas. Vastupidi, tervisekulud hakkavad aasta-aastalt kasvama juba noorena. See näitab, kui vajalik on tervise edendus ja ennetustöö, et kujundada inimestel tervislikke eluviise,” ütles Tarkvara TAK-i teadur ja graafiku looja Tormi Reinson.

Tarkvara TAK-i uurimissuuna juht professor Jaak Vilo lisas: “Eesti elanike erinevate haiguste sagedus ja nendele kuluv eriarstiabi maksumus erinevas vanuses inimestel on oluline, hindamaks haiguste mõju ja kulu rahva vananemise ja uute ravimeetodite kasutuselevõtu kontekstis. Suurandmete analüüs on tähtis, analüüsimaks haiguste omavahelisi seoseid, ravimeetodeid ja kulgu, samuti ennetustegevuseks.”

Kuigi üldine tervishoiukulude ülevaade on olnud alati kättesaadav, on loodud graafiku detailne diagnoosi-, vanuse- ja soopõhine vaade uudne ning kasutatud on uudseimat interaktiivset esituslahendust. 

Graafikut saab vaadata siin.