Foto: Vida Press
Toimetas Silja Paavle 12. september 2017 11:10
Tööinspektsioon kontrollis ettevõtteid, kus kasutatakse biotsiide. Sihtkontrolli raames külastati 19 ettevõtet. Tööandjatele esitati 46 suulist soovitust, kontrollakti märgiti 63 rikkumist ning seitsme rikkumise kohta koostati ettekirjutus. Kõige enam külastati Tallinna ja Harju maakonna ettevõtteid.

Biotsiid on aine või segu, mille kasutamise eesmärk on kahjulike organismide hävitamine või tõrjumine. Biotsiide kasutatakse näiteks desinfektsioonivahendites, konservantides ning kahjuritõrjes. Eestis registreeritakse ja väljastatakse biotsiidi lube vastavalt biotsiidiseadusele.

Tööinspektsiooni sihtkontroll tuvastas, et paljudel juhtudel ei olnud tööandja üldse teadlik, et kasutatav kemikaal on biotsiid ning seetõttu eksiti mitmel juhul just biotsiidiseaduse vastu. Näiteks olid biotsiidi pakendid lahtised, neid pakendati ümber ning mõned biotsiidipakendid olid ka purunenud. Rohkem oli rikkumisi kahjuritõrjuja teadmiste ja oskuste ning asjakohase tunnistuse osas.

Tööinspektsioon tuletab meelde, et iga kemikaal on mürk, mille toime sõltub kogusest.Töökeskkonnas tuleb kemikaale kasutada vastavalt juhistele, mis on toodud kemikaali pakendil. Ohtliku kemikaali jaoks on tootja koostanud ka kemikaali ohutuskaardi, milles on toodud teave nii kemikaali toime, kasutusviiside, ohu vältimise abinõude jmt kohta. Töökeskkonna riskianalüüsi koostades tuleb hinnata kõiki seal esinevaid ohutegureid ning töötajaid asjakohaselt juhendada. Isikukaitsevahendi valikul peaks lähtuma eelkõige ohutuskaardil toodud andmetest. Samuti tuleb korraldada tervisekontroll töötervishoiuarsti juures kõigile töötajatele, kelle tervis võib mõjutatud saada. Tervisekontrolli otsused on tööandjale heaks informatsiooniks, kas töökeskkonnas on vaja läbi viia muudatusi või on töökeskkond töötaja tervist säästev.